Alles zelf bepalen

4 KAVELS

Naast de nieuw te bouwen woningen, zoals levensloopbestendige woningen, hofwoningen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen, biedt Oosterhof Zuid ook 4 kavels aan. Heb je altijd al gedroomd om je eigen huis te ontwerpen en te laten bouwen? Dan is dit wellicht je kans!
Uiteraard dient je ontwerp wel te voldoen binnen de regels van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Zo weet je direct waar je aan toe bent.

Tip: wil je alles weten over de bouwregels? Lees dan het bestemmingsplan!

Download het stedenbouwkundig plan

Twee Kolommen

Bouwregels

Voor het bebouwen van deze kavels gelden bouwregels.
SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE BOUWREGELS

Aandachtpunten uit het bestemmingsplan
 • gebouwen mogen uitsluitend gebouwd worden binnen het bouwvlak;
 • op de kavel mag een vrijstaande woning gerealiseerd worden;
 • voor zover het bouwvlak is voorzien van een gevellijn wordt de voorgevel in of maximaal 3m achter de voorgevelrooilijn of de naar de weg gekeerde bouwgrens van het bouwvlak gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - 1’ de voorgevel van een bouwblok met één of meerdere woningen tenminste 1m moet verspringen ten opzichte van aangrenzende woningen;
 • de breedte van een hoofdgebouw mag niet minder bedragen dan 5 m;
 • de afstand van vrijstaande woningen tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 3 m;
 • de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)’;
 • de dakhelling mag niet minder dan 25° en niet meer dan 60° bedragen.

BIJBEHORENDE BOUWWERKEN
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
 • de afstand van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mag niet minder dan 3 m bedragen;
 • de afstand van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 1 m bedragen, tenzij in de (zijdelingse) perceelgrens wordt gebouwd;
 • de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een woning mag, afhankelijk van de grootte van het bouwperceel, niet meer bedragen dan 80m2 voor de kavels met een oppervlakte van.


Bijbehorende bouwwerken

300m2 tot 500m2 en 90m2 voor kavels met een oppervlakte van 500m2 tot 750m2. Een en ander met inachtneming van de volgende regels:
 • de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het achter de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan gelegen bouwperceel;
 • in afwijking van het bepaalde onder punt a mag de gezamenlijke oppervlakte meer bedragen dan 50%, mits de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen niet meer bedraagt dan 15 m2;
 • bij de berekening van de gezamenlijke oppervlakte wordt de oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen, voor zover gelegen binnen het bouwvlak tussen het verlengde van de zijgevels van het hoofdgebouw, niet meegerekend;
 • de goothoogte van een aan- of uitbouw en bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3,5 m, met dien verstande dat de goothoogte van een aan- of uitbouw en aangebouwd bijgebouw mag worden verhoogd tot ten hoogste 0,3 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • de bouwhoogte van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw mag niet meer bedragen dan 5 m;
 • de dakhelling mag niet minder bedragen dan 25° en niet meer dan 75°;
 • in afwijking van het bepaalde punt a mogen voor de voorgevel van het hoofdgebouw uitbouwen in de vorm van erkers worden gebouwd, mits:
  • de horizontale diepte niet meer bedraagt dan 1,5 m;
  • de afstand tot de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2,5 m;
  • de breedte niet meer bedraagt dan 2/3 van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw;
  • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m, dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 m.ACTUEEL AANBOD

Ontwikkeling:

i9WZCzx2EbuLtj01KZDj3vriS82WnS7iW0XMJzMf.jpg
Verkoop:

SjhcA3tz459WbZcEkXOAliyaOWmA2ctWY9amIZs7.jpg
Verkoop:

AYuS9LQhnEzWxGdySjxyBOE3HDDKsMG3udQ7TFEm.jpg